ข้อมูลอื่นๆ อบต.ปลายโพงพาง

การนับถือศาสนา
     ประชาชนตําบลปลายโพงพาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๓ รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓ และศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๔ และมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้
  วัด  จำนวน ๔  แห่ง ประกอบด้วย
              วัดโคกเกตุบุญญศิริ
              วัดอมรวดี
              วัดประชาโฆสิตาราม
              วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
  มัสยิด  จำนวน ๑  แห่ง ประกอบด้วย
              มัสยิดดำรงอิสลาม
  โรงเรียนสอนศาสนา  จำนวน ๒  แห่ง
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
     ได้แก่ คลองโคกเกตุ คลองโพงพาง คลองประชาชมชื่น คลองขุดเล็ก คลองแขก และคลองบางแค
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     บึง หนองอื่นๆ
 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ประชาหมู่บ้าน จำนวน    ๙  แห่ง
       บาดาลขนาดใหญ่ จำนวน    ๑  แห่ง
       ถังเก็บน้ำฝน จำนวน  ๑๑  แห่ง
 

มวลชนจัดตั้ง
       ลูกเสือชาวบ้าน  ๑  รุ่น  จำนวน  ๑๔๐  คน
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966

QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927