สภาพทางสังคม อบต.ปลายโพงพาง

การศึกษา
     ตําบลปลายโพงพางมีการจัดระบบการศึกษาทั้งการศึกษาภาคบังคับสำหรับเยาวชน และการศึกษาโดยอาศัยสื่ออื่น ๆ สำหรับประชาชนของตำบล ดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ ประกอบด้วย
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอมรวดี
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสี่แยกราษฏร์บำรุง
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  4  แห่ง ประกอบด้วย
       โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์)
       โรงเรียนวัดอมรวดี
       โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม
       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฏร์บำรุง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  1  แห่ง ประกอบด้วย
       โรงเรียนวัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์)
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  9  แห่ง


 

การสาธารณสุข
  ตําบลปลายโพงพาง มีสถานบริการสาธารณสุข จำนวน  3 แห่งคือ
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวัดโคกเกตุ
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวัดประชา
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านสี่แยก
  การดำเนินงานสาธารณสุข ดำเนินงานใน 5 กิจกรรมหลัก คือ
       งานส่งเสริมสุขภาพ
       งานป้องกันโรค
       งานรักษาพยาบาล
       งานฟื้นฟูสุขภาพ
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลปลายโพงพาง
       ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปลายโพงพางThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966

QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927