สภาพทั่วไป อบต.ปลายโพงพาง

ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตําบลปลายโพงพาง ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะห่างจากอําเภออัมพวาประมาณ 8 กิโลเมตร โดยได้รับการยกฐานะเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลปลายโพงพาง


 

อาณาเขต


    ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางนางลี่  ต.สวนหลวง อ.อัมพวา
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.วัดประดู่  ต.บางแค อ.อัมพวา
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม
    ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ยี่สาร  ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา
 

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตําบลปลายโพงพาง มีเนื้อที่ประมาณ 14.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,191 ไร่


 

ลักษณะภูมิประเทศ
     สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลปลายโพงพางเป็นที่ลุ่ม มีลําคลองแบ่งแยกหลายสาย ลําคลองที่สําคัญ ได้แก่ คลองโคกเกตุ คลองโพงพาง คลองประชาชมชื่น คลองแขก คลองขุดเล็กและ คลองบางแค มีพื้นที่ทั่วไปเหมาะแก่การทําเกษตรกรรม ไม่มีแม่น้ําที่สําคัญไหลผ่าน มีคันที่กั้นน้ําเค็มคือถนน ชลประทาน และมีประตูระบายน้ําจืด


 

การเมืองการปกครอง
     ตำบลปลายโพงพาง มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย


  หมู่ที่ 1 บ้านปากวน นายสุรพล ปลื้มประสิทธฺ์ ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 2 บ้านวัดประชา นายประดิษฐ์ บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 3 บ้านลัดตาช่วย นายศักดิ์ชาย แสงสุข กำนัน
  หมู่ที่ 4 บ้านอมรวดี นายธนะวัฒน์ นันทสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 5 บ้านคลองขุดเล็ก นายมนูญ เกิดลมูล ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 6 บ้านหน้าวัดนางพิมพ์ นายชาญวิทย์ อยู่ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 7 บ้านโคกเกตุ นายสุพรชัย ยกย่อง ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 8 บ้านสี่แยก นายสุรดิษฐ์ พวงเขียว ผู้ใหญ่บ้าน
  หมู่ที่ 9 บ้านคลองแขก น.ส.ชาลินี ยศวิปาน ผู้ใหญ่บ้าน
 

ประชากร
     ตำบลปลายโพงพางมีประชากรทั้งสิ้น ๘,๒๙๑ คน
     แยกเป็นเพศชาย ๔,๐๑๒ คน เพศหญิง ๔,๒๗๙ คน
     มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๓๗๘ ครัวเรือน ดังนี้


ที่มาของข้อมูล: สำนักทะเบียนอำเภออัมพวา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966

QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927