ยุทธศาสตร์ อบต.ปลายโพงพาง


วิสัยทัศน์“คมนาคมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจเฟื่องฟู เชิดชูประชาธิปไตย สุขใจการท่องเที่ยว”


 


ยุทธศาสตร์
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

 

เป้าประสงค์
     ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การระบายน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่
     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การสาธารณสุขการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
     สังคมมีความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ประชาชนรักและสมัครสมานสามัคคีกันภายใต้นิติรัฐ
     การประกอบอาชีพได้รับการพัฒนาทั้งในด้านเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม และมีการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา และอนุรักษ์ไว้ให้มีสภาพสมบูรณ์
     การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รับการเทิดทูนและปกป้องให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป
     การบริหารจัดการหน่วยงานและบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ตัวชี้วัด
     ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานและการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง
     จำนวนเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
     จำนวนท่อระบายน้ำเพิ่มขึ้น การระบายน้ำสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง
     จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการระบบสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
     การระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ลดลง
     มีการจัดโครงการด้านการสาธารณสุขการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกปี
     สถิติอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชาชนเพิ่มขึ้น
     มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวทุกปี
     ปัญหาการร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลง
     ปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ลดลง
     มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกปี
     มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสถาบันสำคัญทุกปี
     จำนวนของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


โทร. 064 - 8951979


 
โทร. 081-7762966

QR Code
อบต.ปลายโพงพาง

 

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-3927